Utdrag ur Kils härads dombok 1740

Utdrag ur skriften Släkten Frykholm från Frykerud av John Frykholm, 1947.

Bil. Il.

UTDRAG UR KILS HÄRADS DOMBOK FöR 1740.

§ 91.
Jag undertecknad gifwer härmed till kienna iag i anseende til then barnsliga kiärlek och wördnad som min Son klåckaren Nils Frykholm i Östra Glänne altid emot mig betygat, och så wäl mig som sina Syskon mycken hielp giordt, finner mig föranlåten at här medelst honom skrifteligen försäkra, thet han skall så i min lifstid som efter min död erhålla besittningen af 1/ 18 i helgerd hemmanet östra Glänne, så at ingen af mina andra barn skal äga macht at klyfwa jordadehl eller sins arfs pratenrion utbryta, utan taga lösen af Nils Frykholm eller hans hustru, men ther någon af mina andrda barn icke skulle wela taga lösen, innan iag then samma, at få födesmedel efter förening påförda lotten, men aldeles intet at något från Nils Frykholm hans hustru eller at utbryta, emedan här ingen klyfning tåhlas kan men ther min måg, Soldaten Erik Glänfeldt, skulle få avskied, och skiljas wid bostället, kan iag icke neka honom at bruka sin dehl men ingalunda at skillja honom från den then andra brukningen, skulle han biuda thertiU, så är min wilja, at han må blifwa tildömd at taga lösen af Nils Frykholm. Häremot jag Nils Frykholm försäkrar, at så hädan efter som härtil gå min k. moder til handa, och så skiöta hennas födesmedel med utsåning, bergande, stängande, med hwad mera, som tarfwas kan, at min k. Moder ej skall behöfva at hålla något barn eller legofolk til rhes sysslors förrättande, och i fall iag skulle för min Moder med döden aflida skola min hustru och barn, min lofwen til pricka fullfölja utan ringaste gehsäijelse. Thetta alt wij med wåra namn och bomärken å både sidor stadfästa skedde i östra glänne d. 10: Martii åhr 17 40 Kerstin Mattsdotter
i Östra Glänne K. M. D.
Nils Frykholm/ til wittnen.

Swen Frykman Såne Persson i östra Glänne, hwilket efter begiäran blef i Rättens dom och i mines bok infattadt, ehrhindran att sådant bör med samma Kierstins öfriga närmaste Arfwingar behörigen ikundgiöras inom then tid 18 Cap. arfd. b. föreskrifwer.

Bil. III.

§ 5.

Igenom Elof Andersson i Bonäs kärade enkan Kirstin Mattsdotter i Östra Glänne till sin Sonahustru Ingeborg Pålsdotter i Anita med påstående, att som hennes Son förenämnde Ingeborgs man Jon Olofsson med samma sin moders bifall försålt någon jord i Glänne som warit Kirstin tillhörig för 24 rdr courant till hennas Andra Son Nils Frykholm thet måtte Ingeborg till henna afstå ock återbära samma kiöpeskilling, sedan både Jon Olofsson och thes efterlemnade barn genom döden afgått, men emedan på giord ärhindran å Swarandens af thes fullmäktig Olof Swensson i Sandwiken kärandens fullmäcktig måste widgå at icke allenast Kirstin Mattsdotter bifallit rhet ägendomen skulle barnen emellan skiftas uti hennas lifstid ock att hennas andra Son hos hwilken hon sin försörgning betingat skulle för en lindrig Summa få tillhandla sig thenna ägendom medelst hwilket kiöp få sökt så mycket mera at befästa Frykholm wid äganderätten af saa hemmansdel i framtiden at han skulle thermedelst sättjas i så mycket bättre stånd modren Kirstin Mattsdotter att kunna förswarl. underhålla therföre kan Rätten icke annorlunda anse sama Kirstin Mattsdotters begi.fvande til omrörde handel, än såsom en hennas gäfa, hwarföre ock emedan thet icke heller bestrides å kärandens sida att Jon Olofsson haft barn efter sig, som är et hoo thet Ingeborg Pålsdotter sedermera öfwerlefwat och följackteligen igenom bakarf enl. t. med 3 Cap:Ä:b: berättigad warit at hwad samma hennas barn ärft efter sin genom döden afgångne fader theribland jämväl thesse 24 rdr äro inbegripne, thet therföre kan wäl Rätten, så länge Nils Frykholms sterbhusinteressenter Ingeborg att förswar/n underhålla, skäl/n icke tilldöma Kirstin Mattsdr at återfå samma 24 rdr courant, dock ther för ehnna på thes nödiga underhåll något therstådes emot förmodan brista skulle äger Ingeborg Pälsdr skiäl/n icke undandraga sig att så långt samma 24 courant kunna förslå wara thenna sin Swärmoder till hielp ock undsättning till hennas underhåll, ther hon skulle på sådant sätt kunna thet ombesörga.

Bil. IV.

1750
20 Jan.
§ 88.

Testamente.

Emedan wi undertecknade äro så gamla och bräckliga samt til ålder komne, at wi ej sjelfve orka förestå then brukning wi nu bebodt i många år, utan wår dotter Catharina Månsdotter, som thenna ägendom äger och ärft efter sin fader Måns Bengtsson i Klaxås, har hon tillika med sin man, klåckaren Olof Frykholm, nu i twenne års tid, wäl förestådt, samt betalat många årskilliga gälder för oss, och äfwen oss med barnslig lydno tillhanda gått, utlofwandes äfwenwähl samma lydno och tjenst emot oss, så länge wi i bolag kan lefwa tillsammans. Thenna wår wilja begäre wi att then högtärade loflige härads Rätten wille gunstigt confirmera och stadfästa.

Klaxås d. 9 januari 1750
Per PNS Nilsson och Karin KID Jonsdotter i Klaxås.
i wittner
Nils NSS Sånesson i Glänne Nämndeman
Måns MIS Jansson i Klaxås fjerdingsman

Hwilket föreskrifne testamente wardt efter begäran i Rättens dombok intaget med hosfogad påminnelse at ther med så förfaras bör, som lagen i 18 Cap. Ä. B. föreskrifwer.