Styrelseberättelse för perioden 2017-2022

Styrelsen för Frykholmska släktföreningen får härmed avge berättelse över föreningens verksamhet för tiden efter släktmötet i Karlstad i september 2017.

På släktmötet 2017 deltog 86 personer.

Styrelseledamöter och övriga funktionärer valdes för kommande fyraårsperiod:

 • Ordförande Maria Rosén (nyval)
 • Vice ordförande: Martin Frykholm (omval)
 • Sekreterare: Bjarne Frykholm (omval).
 • Skattmästare: Ingela Lundén (omval)
 • Vice sekreterare och vice skattmästare: Bengt Telland (omval)
 • Två styrelsesuppleanter: Stefan Hammar och Birgitta Lagercrantz
 • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz
 • Två revisorer: Staffan Frykholm och Anna Holmberg
 • Två revisorssuppleanter: Bo Frykholm och Lena Sahlin
 • Arkivarie: Bo Johansson

Valberedningskommittén fick följande sammanställning:

Klas Nordlind, Lena Malmberg och Ulrika Hedell

Medlemsförteckningen upptar 2022 totalt 214 medlemmar. Av dessa är 86 ständiga medlemmar. 

97 betalade medlemsavgift under perioden 2017-2021. Övriga personer i medlemslistan har inte hörts av eller betalat medlemsavgift trots påstötningar.

 • Tio protokollförda styrelsemöten har hållits under perioden. Under pandemin har de flesta styrelsemöten hållits digitalt.
 • På grund av pandemin tog styrelsen beslutet att skjuta upp det ordinarie släktmötet – ursprungligen planerat till september 2021 – ett år, för att i stället hållas september 2022.  
 • Föreningens hemsida www.frykholmska.se har uppdaterats sporadiskt med nytt innehåll och lett till en del kontakter, förfrågningar och nya medlemsansökningar. Föreningen har gjort ett antal e-postutskick till medlemmar och kompletterat med vanlig post där e-postadresser har saknats.
 • Kommunikation med medlemmar har i första hand skett digitalt med e-post och via hemsidan för att undvika kostnader för postutskick. 
 • Släktregistret har laddats upp på internettjänsten ancestry.se för att fler ska kunna söka och bidra med information. Ett antal medlemmar har begärt och fått inloggning.
 • Styrelsen beslutade att subventionera släktmötet 2022 på Sjöfartshuset med 175 kronor per person. Senare beslöts att utvidga subventionen till 475 kronor för deltagare under 40 år för att attrahera fler yngre deltagare.
 • Styrelsen hyser vissa farhågor för föreningens framtid eftersom medlemmarna blir allt äldre och det är utmaningar med återväxten. Vi bör ha en diskussion om detta på släktmötet.

Stockholm i augusti 2022

Bjarne Frykholm, sekreterare

Maria Rosén, ordförande