Möteshandlingar: dagordning

Föredragningslista vid ordinarie släktmöte med Frykholmska Släktföreningen vid Karlstads Stadshotell Elite lördagen den 23 september 2017.

1. Mötets Öppnande

2. Val av ordförande och sekretrare för mötet

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Parentation över avlidna medlemmar sedan föregående släktmöte

5. Upprop

6. Styrelsens berättelse och skattmästarens rapport

7. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av styrelse och övriga funktionärer fram till nästa släktmöte:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Sekreterare
  • Skattmästare
  • Vice sekreterare och vice skattmästare
  • Matrikelansvarig
  • Två styrelsesuppleanter
  • Två revisorer
  • Två revisorsuppleanter
  • Arkivarie

9. Tillsättande av valberedning

10. Medlemsavgiftens storlek

11. Presentation av släktregistret

12. Tidpunkt och plats för nästa ordinarie släktmöte

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutning