22. Lars Magnus Frykholm (1833 – 1888)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.

22.  LARS MAGNUS FRYKHOLM, f. i Frykerud 8/3 1833.

”Tidigt fader- och moderlös”, skriver han i sin självbiografi, därifrån nedanstående citat är hämtade, togs han an av sin äldre broder Johan. Insattes i Karlstads skola i februari 1843 och blev gymnasist ”genom broderns outtröttliga nit” den 6 september 1848. Fastän ”håglös och lat” blev han, ”tvärt emot alla lärares tankar, utom biskop Milléns och broderns”. student i Uppsala 3 dec. 1851.

Lars Magnus Frykholm, 52 år.

Lars Magnus Frykholm, 52 år.

”Här börjades ett annat lif med så fullt av glädje och lust (han var god sångare) att studierna eftersattes”. Sedan fädernearvet samt ett understöd (1.000 rdr.) av Johan tagit slut utan att någon examen absolverats, ”irrade han hösten 1854 fattig och hjälplös mot hembygden och av blygsel stannade han i Filipstad”.

Där var då marknad, den så kallade oxhelga, och där inträffade broder Petter, som övertalade honom att resa med hem till fädernegården. En plan att ägna sig åt prästkallet – han predikade, med venia concionandi av biskopen, i Frykeruds kyrka 3:dje söndagen i November och tycks ”hej ha alldeles misslyckats” – motsatte sig brodern Johan på det bestämdaste.

Med ett lån på borgen av brodern Petter och svåger Erik Gustaf Eriksson på Sörgården, begav han sig i mars 1855 ånyo till Uppsala, där han 30 maj avlade examen för inträde i Rikets kammare – och räkenskapsverk (s. k. kameralexamen). Det tog 8 dagar att taga avsked från det kära Uppsala; ”på morgonen 7 juni lämnade han staden”. Man påminner sig osökt om gluntens avsked från Uppsala.

Hemkommen till Värmland fick han plats på häradsskrivarekontoret i Norrsysslets fögderi och från januari 1856 på landskontoret i Karlstad, där han blev e.o. landskontorist 14/7 s.å. och ordinarie 24/12 1858. Efter tio års tjänstgöring som sådan sökte och erhöll han 22 maj 1866 tjänsten som kronolänsman i Karlstads tingslag med boställe å Solberg i Grava skn.

Här redde han sig ett praktiskt bo, men absolut opraktisk som han var, blev jordbruket honom med varje år allt dyrare och 1879 bortarrenderade han bostället och bosatte sig å Sandbäcken utanför Karlstad.

Efter några förordnanden som lanträntmästare och kronofogde förordnades han den 24 november 1882 i Fryksdals nybildade fögderi och 2 mars 1883 erhöll han K. M:ts utnämning å tjänsten. Han bosatte sig å det vackra minnersrika herresätet Öjervik (Sjö i Gösta Berlings saga) i Sunne socken, (i skrivandets stund 26/2 1947 nedbrunnet), där ett glatt liv fördes i efterklangen av den besjungna Fryksdalska kavaljerstiden till våren 1888.

Med sorg i hjärtat lämnade han då sitt kära Öjervik och slog sig ner i Sunne samhälle, där han 2/11 s.å. träffades av döden. Jordfästes 14/11 i Sunnes dagens förut nyinvigda kyrka och begrovs å Sunne kyrkogård, där barnen 1908 reste en minnessten på hans grav. N. F.

Gift 9/7 1867 med Carolina Norbäck, f. 1/10 1845 i Fryksände skn, d. i Tyringe 15/9 1934, dotter till klockaren Gustaf N. och Lovisa Fernstedt.

 • Barn:
 • Ellen, f. 24/7 1868, gift 16/7 1895 med Erik Lidström, f. 4/10 1866, kamrerare vid AB Svenska Sockerfabrikernas kontor i Trelleborg; bodde efter pensioneringen 1926 å egen gård i Tyringe, död 23/7 1929. Ellen innehar fortfarande (1947) gården. (Ellen avled 1949)
  • Barn:
  • Elsa Anna Carolina, f. 19/2 1897, (d. 1982) g. 1920 m. Valdemar August Samuelsson, f. 9/8 1884, (d. 1967) jägmästare vid Skogsförvaltningen vid Uppsala universitet. Ett barn.
  • Folke Gunnar, f. 12/2 1901, kassör vid AB Svenska Sockerfabrikernas kontor i Arlöf. (d. 1972) G. 1929 med Gertrud Hedvig Zieger, f. 26/12 1902, (d. 1988), dotter till järnvägstjänstemannen Georg Z. och Hedwig Körner, Dresden.
  • Signe Lilly Maria, f. 25/12 1909, bankkamrerare i Vrigstad, (d 1989) g. 29/11 1943 med Sven Sahlin, f. 5/9 1904, fil. lic, fiskeriintendent i Österhavets distrikt, Stockholm (d. 1983)
 • Johan Gustaf, f. 8/7 1870, död 17/6 1879.
 • Axel Fredrik, f. 12/12 1873. Tab 23.
 • Nils Theodor, f. 21/10 1875. Tab. 24
 • Lilly, f. 5/6 1878, folkskollärarinna i Tyringe, pensionerad 1938 (d. 1957).
  Gift 1903-12 med köpmannen, uppfinnaren Vilken Wilkensson, Vikarbyn.

  • Fosterdotter:
 • Lars Johan (John), f. 5/3 1881. Tab. 25
 • Carl, född 17/6 1883. Död 18/6 s.å.
 • Annie, f. 12/12 1885, vävlärarinna, Tyringe. Ogift. (d. 1962)