12. Johan Frykholm, lektor (1819 – 1869)

Ur skriften ”Släkten Frykholm från Frykerud” utgiven av John Frykholm 1947.

12. JOHANNES (JOHAN) FRYKHOLM, f. i Frykerud 9/1 1819. Genomgick gymnasiet i Karlstad och blev student i Uppsala 3/11 1838 och fil. kand. 28/3 1842. Promoverades 1842 till philospohie doctor et artium liberalium magister. Antogs till föreståndare för det nyinrättade folkskollärareseminariet i Karlstad 10/9 1842. Konstituerades till kollega vid apologistskolan i Filipstad 20/11 1844, erhöll transport som adjunkt vid Karlstads gymnasium 11/4 1847 och blef där efter upprepade lektorsförordnanden den 22/3 1854 utnämnd till historiarum lector. Med 1863 års läroverksreform ändrades titulaturen till lektor i historia och geografi vid Karlstads högre allmänna läroverk.

-John var en god och mot släkt och vänner hjälpsam man, stilla och tillbakadragen. Han ägnade sin lediga tid åt historisk forskning och skriftställeri: han har i manuskript efterlämnat ett antal välskrivna uppsatser över skilda epoker, tydligen avsedda att samarbetas till en historisk lärobok. En dylik för studerande vid folkskollärareseminarium har han utgivit av trycket (1850). Död i Karlstad 5/6 1869. Till hans jordfästning, som förrättades i Karlstads domkyrka av hans medpromovendus, läroverkets eforus, biskopen (sederm. Ärkebiskopen) A.N.Sundberg utgavs en av lektorn i latin vid läroverket Erik Engelbert Östling författad minneshymn på klingande latin. Bil V. Litt: Mera fullständig biografi, författad av domprosten, teol. Dr. C.W. Bromander i Festskrift till Karlstads seminariums 100-årsjubileum 1843. Begraven å Frykeruds kyrkogård. – Ogift.