Dagordning för släktmötet 24 september

Föredragningslista vid ordinarie släktmöte med Frykholmska Släktföreningen på Sjöfartshuset i Stockholm lördagen den 24 september 2022.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Parentation över avlidna medlemmar sedan föregående släktmöte

5. Upprop

6. Styrelsens berättelse och skattmästarens rapport

7. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av styrelse och övriga funktionärer fram till nästa släktmöte:

Valberedningens förslag

  • Ordförande: Maria Rosén (omval)
  • Vice ordförande: Martin Frykholm (omval)
  • Sekreterare: Bjarne Frykholm (omval)
  • Skattmästare: Ingela Lundén (omval)
  • Vice sekreterare och vice skattmästare: Bengt Telland (omval)
  • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz (omval)
  • Två styrelsesuppleanter: Birgitta Lagercrantz (omval) och Lena Malmberg (nyval)
  • Två revisorer: Staffan Frykholm och Anna Holmberg (omval)
  • Två revisorsuppleanter: Bo Frykholm och Lena Sahlin (omval)
  • Arkivarie: Bo Johansson (omval)

9. Tillsättande av valberedning

10. Medlemsavgifter och förslag till ändrade stadgar

Styrelsen föreslår två ändringar av stadgarna. Möjligheten att teckna ständigt medlemskap avskaffas och partner till medlem undantas från kravet att betala medlemsavgift.

Nuvarande stycke i stadgarnas §4:

Varje medlem av släktföreningen, som uppnått myndig ålder, erlägger medlemsavgift per släktmötesperiod (normalt 4 år). Avgiftens storlek bestämmes på ordinarie släktmöte, var och en obetaget att bidraga med större belopp. I stället för fyraårsavgift må erläggas en avgift en gång för alla av minst 500:- kronor. Medlemsavgiften inbetalas före 1 juli, samma år som släktmötet infaller.

Föreslås ändras till:

Varje medlem av släktföreningen, som uppnått myndig ålder, erlägger medlemsavgift per släktmötesperiod (normalt 4 år). Make/maka/partner till medlem undantas från kravet på medlemsavgift. Avgiftens storlek bestämmes på ordinarie släktmöte, var och en obetaget att bidraga med större belopp. Medlemsavgiften inbetalas före 1 juli, samma år som släktmötet infaller.

Stadgarna i sin helhet finns publicerade på hemsidan.

11. Presentation av släktregistret

12. Tidpunkt och plats för nästa ordinarie släktmöte

13. Frågor om föreningens fortbestånd

Styrelsen vill lyfta frågan om föreningens framtid och syfte. Medlemmarna blir allt äldre och det är utmaningar med återväxten. Hur gör vi för att föreningen ska fortleva?

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutning