Kategoriarkiv: Medlemsnytt

Över 70 anmälda till släktmötet 24 september

Det här e-postutskicket har sänts till dem som anmält sig till släktmötet den 24 september.

—–

Kära släkting!

Tack för din anmälan till släktmötet den 24 september.

Det ska bli trevligt att träffas! Totalt är vi över 70 anmälda och det kommer släktingar från många olika ställen. Vi ser fram emot en trevlig sammankomst på Sjöfartshuset i Stockholm.

Vi bifogar deltagarlistan så du kan se vilka andra som kommer. Om du hittar något fel i listan eller saknar någon så hör gärna av dig!

Några praktiska detaljer:

Betalningen behöver sättas in på föreningens Plusgiro-konto 38 37 55 – 6 senast den 5 augusti. (Tyvärr kan vi inte ta emot betalning med Swish)

Vuxna över 40 år betalar 700 kronor.

15 – 40 år betalar 400 kronor.

Barn under 15 betalar 175 kronor.

Kom även ihåg att betala medlemsavgiften (200 kr för nästa fyraårsperiod) för varje vuxen (över 18 år) som deltar på släktmötet.

Och kom ihåg att ange ditt namn i meddelande-fältet så att vi vet vem som har betalat. Skicka gärna också ett meddelande till vår kassör Ingela Lundén (ingela.lunden@gmail.com) om att du har betalat och för vilka. 

Mer information inför släktmötet och dokument som dagordning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas på föreningens hemsida www.frykholmska.se i god tid före släktmötet.

Släktmötet börjar klockan 11.30 med vanliga mötesförhandlingar. Lunchen börjar serveras klockan 13.30 och evenemanget pågår till klockan 17.00.Platsen är Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Gamla stan, Stockholm.

Väl mött. Vi ser fram emot att träffas den 24 september.

Vänliga hälsningar från styrelsen genom

Maria Rosén, ordförande. (maria@mariarosen.se)

Stadgar för Frykholmska släktföreningen

antagna vid konstituerande släktmöte i Karlstad den 14 juni 1947. Paragraferna 4, 5 och 13 reviderade vid släktmöte i Karlstad den 19 augusti 1978. Moderniserade vid släktmöte i Borgvik den 27 augusti 1994, respektive Karlstad den 23 augusti 1997.

§ 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL.

Föreningen har till ändamål:

1. att stärka familjebandet mellan släktens medlemmar,

2. att vårda släktens minnen, skydda släktnamnet för obehöriga inkräktningar och genom publikationer öka medlemmars kännedom om släkten samt

3. att bidraga till utgivandet av skrifter rörande släktens historia samt

4. att i övrigt bidraga till vård och utveckling av släktföreningens gemensamma intressen.

§2. MEDLEMSKAP.

Berättigad att vinna inträde i föreningen är, eller anmälan hos styrelsen:

1. person, som bär eller burit namnet Frykholm och som leder sin härstamning från Nils Frykholm i Frykerud, f. 1686, d. 1742,

2. bam till sådan person,

3, äkta make eller maka till släktmedlem under punkterna 1 och 2 samt

4. annan person, som leder sitt ursprung från förutnämnda Nils Frykholm.

§3. MEDLEMS ADRESS.

Vid inträde i föreningen skall varje medlem lämna uppgift om sin adress och sedermera vid byte av hemvist anmäla detta liksom eventuella förändringar inom vederbörandes familj till föreningens sekreterare.

§4. MEDLEMSAVGIFTER.

Varje medlem av släktforeningen, som uppnått myndig ålder, erlägger medlemsavgift per släktmötesperiod (normalt 4 år). Avgiftens storlek bestämmes på ordinarie släktmöte, var och en obetaget att bidraga med större belopp. I stället för fyraårsavgift må erläggas en avgift en gång för alla av minst 500:- kronor. Medlemsavgiften inbetalas före 1 juli, samma år som släktmötet infaller.

§5. STYRELSE.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, matrikelansvarig samt vice sekreterare / skattmästare. Vid förfall för någon eller några av dessa inträder vederbörliga ersättare, som består av två styrelsesuppleanter. Sekreterare och skattmästaresysslan kan bestridas av samma person. Styrelsen sammankallas av ordföranden. Den är icke beslutsmässig med mindre än att tre ledamöter är närvarande; dock må, om ordföranden så anser lämpligt, beslut fattas genom skriftlig votering angående förslag, som cirkulerat mellan ledamöterna. Varje ledamot har en röst. Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening, om vilket flertalet förenat sig. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Över styrelsens förhandlingar och beslut skall protokoll föras, vilka justeras av ordföranden.

§6. STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Styrelsen åligger:

1. att leda föreningens verksamhet och under gemensamt ansvar förvalta dess tillgångar, fonder och handlingar

2. att vaka över att bestämmelserna i dessa stadgar följas, att kalla till släktmöte och förbereda ärenden, som skall behandlas av detta,

4. att övervaka förandet av matrikel över föreningens medlemmar samt,

5. att för tid från släktmöte till släktmöte avgiva berättelse över föreningens verksamhet under den gångna släktmötesperioden.

§7. ORDFÖRANDENS ÅLIGGANDEN.

Ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden åligger:

1. att leda förhandlingarna inom styrelsen,

2. att såsom främste företrädare för föreningen tillse, att dess intressen tillvaratagas,

§8. SEKRETERARENS ÅLIGGANDEN.

Sekreteraren eller vid förfall för denne, vice sekreteraren åligger:

1. att föra protokoll över såväl släktmötes som styrelsens förhandlingar och beslut,

2. att till medlemmarna utsända av styrelsen beslutade skriftliga meddelanden.

§9. SKATTMÄSTARENS ÅLIGGANDEN. ,

Skattmästaren eller, vid förfall för denne, vice skattmästaren åligger:

1. att under styrelsens kontroll över föreningens ekonomi föra noggranna, specificerade räkenskaper, vilka vid årsskiftet avslutas och före januari månads utgång jämte räkenskapshandlingarna överlämnas till ordföranden som därefter periodvis tillställer revisorerna desamma, samt

2. att mottaga inflytande medel och verkställa alla av släktmötet eller styrelsen beslutade utbetalningar.

§10. MATRIKELANSVARIGS ÅLIGGANDEN.

Matrikelansvarig åligger:

1. att löpande uppdatera och redigera föreningens matrikel (datoriserat släktregister ).

§11. SLÄKTMÖTEN.

Ordinarie släktmöte hålles minst var fjärde år. Medlemmama underrättas genom skriftlig kallelse under uppgiven adress minst en månad i förväg om ort och tid för mötet. Då så erfordras eller då revisorerna eller minst fem föreningsmedlemmar så yrka åligger det ordf. att utlysa extra släktmöte, till vilket kallelse utgår minst en månad i förväg. Vid kallelse till släktmöte skall meddelas, vilka ärenden som där skall behandlas.

Röstberättigad vid släktmöte är varje föreningsmedlem. Varje röstberättigad äger en röst. Rösträtt kan utövas genom fullmakt; dock må ingen utöva rösträtt för fler än fem röstberättigade medlemmar.

Beslut fattas genom enkel röstpluralitet med undantag för sådant beslut, som omförmäles i §5 och §6. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder, utom vid val, då lottning tillämpas.

Val förrättas med slutna sedlar, men kan, om alla närvarande är ense därom, ske genom acklamation. Vid släktmöte föres protokoll, som justeras av mötets ordförande jämte därtill utsedda justeringsmän.

Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid släktmötet och justeringsmän av mötets protokoll,

2. styrelsens berättelse rörande verksamheten under tiden från nästföregående ordinarie släktmöte,

3. revisorernas berättelser och i samband härmed frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,

4. övriga ärenden, samt

5. val av styrelse, varvid först väljes ordförande, därefter vice ordförande, sekreterare, skattmästare, matrikelansvarig, vice sekreterare/skattmästare och två styrelsesuppleanter, samt val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Såväl styrelse som övriga funktionärer väljs för tiden till nästkommande ordinarie släktmöte.

§12. DONATIONER.

Därest vid donationer eller testamente skillnad mellan givarens och dessa stadgars bestämmelser skulle föreligga, ankommer på styrelsen att avgöra, om sådana medel skola emottagas.

§ 13. VÄRDEHANDLINGAR.

Föreningens värdehandlingar lämnas i föreningens namn i säkert förvar.

§14. REVISION.

Revisorerna åligger att före 1 mars varje släktmötesår granska styrelsens förvaltning och räkenskaper avseende den gångna släktmötesperioden.

Häröver avgives berättelse.

§15. STADGEÄNDRINGAR.

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen och behandlas på nästkommande ordinarie släktmöte. För att föreslagen ändring skall anses beslutad, fordras att förslaget biträtts med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§16. OM UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN.

Vad om stadgeändringar här ovan föreskrivits skall ock gälla om förslag rörande föreningens upplösning. Därest samstämmiga beslut fattas om föreningens upplösning få två på varandra, med minst ett års mellanrum följande släktmöten, åligger det släktmötet att träffa bestämmelser rörande användningen av föreningens medel och av densamma mottagna donationer. 

Inbjudan till släktmötet skickad via e-post

Inbjudan till årets släktmöte den 24 september 2022 har skickats ut via e-post till de medlemmar som uppgett sin e-postadress.

Vi kommer successivt att skicka ut inbjudningar även till medlemmar där vi saknar e-postadress, men ber er att ha tålamod med att detta kan ta lite tid.

Inbjudan finns även bifogad här som pdf-fil.

För att anmäla dig till släktmötet, skriv in dina uppgifter i vårt anmälningsformulär.

”Harald Frykholm – The Man and the Missionary” – translated to English

Harald Frykholm was born in Lycksele in northern Sweden in 1879 and spent many years working as a missionary in India. This book contains his auto-biographical notes with additions of his wife Gertrud. The book ”Harald Frykholm – Mannen och missionären” was published in Swedish in 1937 and translated to English in 2018 by Harald Frykholm’s grandson Donald Kidd.

Download the book in PDF format

/

Nästa stora släktmöte blir 24 september 2022

Anmälan till släktmötet här. – Läs inbjudan till släktmötet

——

Under coronapandemin har Frykholmska släktföreningens styrelse haft två sammanträden digitalt på distans.

Men den 26 september 2021 träffades styrelsen på riktigt för första gången sedan januari 2020. Birgitta var med på distans.

På styrelsemötet bestämdes att nästa stora släktmöte – som blivit uppskjutet ett år på grund av pandemin – ska hållas lördag 24 september 2022 i Stockholm.

Redan nu börjar planeringsarbetet bland annat genom att hitta en lämplig lokal för upp till 100 deltagare.

Under januari 2022 kommer styrelsen att ha ett nytt sammanträde och därefter kommer inbjudningar att börja skickas ut.

Martin Frykholm, Bjarne Frykholm, Ingela Lundén, Bengt Telland och Maria Rosén i styrelsen träffades på Dalarö 26 september 2021.

Eva Frykholm har avlidit

Eva Frykholm har avlidit i en ålder av 81 år.

Eva var förra generationens innehavare av Framgården och ständig medlem i släktföreningen.

Hon sörjes närmast av maken Sven-Olov, barnen Elisabet och Bo med familjer samt syster och syskonbarn med familjer.

De som vill ta avsked av Eva är välkomna till Frykeruds kyrka torsdag 2/9 kl. 10.00-10.30.
Efter detta äger begravningsgudstjänsten rum i kretsen av de närmaste.

Frykholmska släktföreningen har lämnat ett bidrag till Barncancerfonden till minne av Eva.

Minnesrummet finns dödsannonsen från Nya Wermlands-Tidningen och där kan man skriva en hälsning.

Eva föddes 1939 som dotter till Anna, f Jonsson (1900-1956) och David Frykholm (1890-1969).

Släktmötet skjuts upp ett år på grund av corona

Styrelsen i Frykholmska släktföreningen har beslutat att skjuta upp årets planerade släktmöte på grund av coronapandemin. Här nedanför är den information som skickas ut till föreningens medlemmar. 

——–

Årsta den 1 februari 2021

Kära medlem i Frykholmska släktföreningen!

Styrelsen har haft möte – virtuellt – och jag vill förmedla några beslut vi fattade då.

Den här coronapandemin lär dra ut på tiden. Antalet personer som får samlas i samma lokal är nu reglerat i lag, visserligen tillfälligt men ovisst hur länge. Vi vill i varje fall inte medverka till att skapa stora smitthärdar i onödan. Alltså har vi beslutat skjuta upp nästa släktmöte ett år.

Enligt traditionen och föreningens stadgar ordnar vi släktmöte en gång vart fjärde år och nästa möte skulle alltså enligt normalplanen inträffa i september 2021.

Förberedelserna för hela evenemanget, såsom bokning av lokaler, mat, hotell, inbjudningar, ta emot anmälningar, ta in avgifter o.s.v. behöver göras långt i förväg. Ungefär nu skulle vi börjat med det arbetet. Läget känns emellertid alltför osäkert, därav vårt beslut att skjuta upp det hela, tills vi kan träffas utan oro.

Nästa stora släktmöte beräknas alltså bli den 17 september 2022. Därpå följande möte blir tre år senare, 2025, och så är vi i fas igen.

Det här innebär att vi behöver frångå stadgarna och alltså inte heller ha ”årsmötesförhandlingar”, välja ny styrelse och allt det där förrän hösten 2022. Vi menar att det måste vara möjligt att göra ett sådant här avsteg i dagens prekära pandemiläge. Vi tror (och hoppas!) att ingen kommer att ställa oss inför rätta för detta. (!)

Däremot bestämde vi att årsavgiften (4-årsavgiften!) ska fortsätta löpa enligt normalplanen. Följaktligen ber vi dig som är medlem och vill fortsätta vara det, att betala in avgiften (som då alltså gäller kommande period, från september 2021 fram till släktmötet 2025).

Enligt årsmötesbeslutet 2017 höjdes avgiften, och blir från och med denna (kommande) period 200 kronor/medlem över 18 år. Betalning sker till plusgirokonto 38 37 55-6

Senaste betalningsdatum 2021-09-17. Glöm ej ange namn på den/dem avgiften gäller!

Det är sorgligt att vi inte kan ses nu till hösten men, som sagt, läget är ännu för osäkert.

Jag hoppas du tar väl hand om dig och de dina, så att vi kan ha våra mötesförhandlingar och därpå följande gemensamma festligheter den 17 september 2022, i Stockholm.

Bästa Hälsningar från alla i styrelsen genom ordförande
Maria Rosén

——
Informationen skickas i första hand ut via e-post, men i de fall där saknar e-postadress skickar vi ut med vanlig post.  Vi saknar många mejladresser – och många verkar inaktuella – vi ber er att uppdatera, så vi har korrekta uppgifter – Tack!  

Olle Hedell berättar om Frykeruds kyrka

I samband med föreningens släktmöte 24 september 2017 var Olle Hedell vår guide i Frykeruds kyrka och vi publicerar här hans föredragning.

Olle Hedell och Birgitta Lagercrantz framför Frykeruds kyrka.

Olle Hedell och Maria Rosén inne i Frykeruds kyrka.

 


Välkomna hit till Frykeruds Kyrka!

Frykeruds kyrka är väl kanske inte precis vad man i första tänker på med uttrycket ”kyrkan mitt i byn” men desto mer gäller i det här fallet ”kyrkan mitt i sockna”, här vid sjön Aplungen i Västra Glänne. Men så har det inte alltid varit. Dess långa och unika historia har nämligen sin upprinnelse långt in i Medeltiden.

Redan då var Frykerud en annexförsamling till Stora Kil. Sockencentrum låg då i sydöstra delen vid hemmanen intill Norsälven och själva kyrkan låg på en höjd i hemmanet Prästbol – i närheten av dagens Fagerås. Allteftersom bebyggelsen under 1700-talet utbredde sig över socknen blev det alltmer och mer en olägenhet med kyrkan placerad så långt ner i socknens södra del.

Den gamla kyrkan i Prästbol med ursprung från 1200-talet började dock bli både för liten och i dåligt skick. Tanken växte då fram om en helt ny kyrka med annan placering i socknen. Men vägen fram till dess förverkligande var dock krokig och lång och större delen av 1700-talet präglades av ett otal stämmor och rådslag med många stridiga viljor inblandade vilket drog ut på tiden. Den som vill få djupare inblick i detta ämne rekommenderas ta en titt i Frykerudsboken del l.

Nåväl, till slut tog man så ställning till en helt ny kyrka med placering där vi nu står. Att ta det beslutet underlättades givetvis av att kyrkan i Prästbol nu befanns ”bofällig” som det hette (den revs sedermera. 1920 kom en minnessten på plats där den stått). Bygget av de nya kyrkan pågick sedan under åren 1795-99. Det var under Gustaf IV Adolfs regeringstid.

Man kan inte annat än imponeras av att man vid den här tiden över huvud taget kunde genomföra ett sådant omfattande projekt långt ute i glesbygden! Tänk bara på all den sten, kalk, stockar och plank som skulle forslas fram långväga ifrån med häst, släde och vagn. Hur många lass sten gick det inte bara åt till de tjocka stenmurarna (1.2 m)? Den mera formella invigningen av kyrkan dröjde dock ända fram till 1820 på grund av mellankommande ofärdstider.

Frykeruds kyrka är min hemkyrka s.a.s. Här konfirmerades jag 1943. Inte mindre än tre olika präster hann passera ”revy”under den tid jag ”läste för prästen”. På den tiden omfattade konfirmationsundervisningen såväl höst- som vårtermin. Till en början var det Fogelmark, sedan kom för en kortare tid Domar Skafte och slutligen David Kulläng.

Det finns anledning att vid det här tillfället när Frykholmska Släktförengen firar minnet av sin tillkomst 1947 påminna om att i samband med släktmötet detta år förärades Frykeruds kyrka en brudkrona av silver med bergkristaller skänkt av Hovapotekaren John Frykholm, Stockholm, och med inskriptionen ”Frykeruds Kyrka Cum honore”.

Vad skulle passa bättre att avsluta denna lilla exposé över kyrkans tillkomst än att unisont förena oss i den gamle Karlstadsbiskopens J.A. Eklunds kyrkopsalm ”Fädernas kyrka” – visserligen inte längre kvar i vår psalmbok, men ändå!

Från föreningens ordförande Maria Rosén

Det här har skickats ut till de medlemmar som vi har e-postadresser till.

För att få senaste informationen, meddela oss din senaste mejladress.

——-

Stockholm 3 juli 2019.

Kära medlemmar i Frykholmska släktföreningen!

Hoppas allt är väl med er alla.

Nu är det ungefär halvtid, det är nämligen drygt två år till vårt nästa släktmöte.

Vi i styrelsen har haft tre möten sedan dess, ett i Värmland och två i Stockholm.

Vårens styrelsemöte beslutade att be medlemmarna om hjälp; kanske någon av er har tips om en perfekt plats för nästa släktmöte?
Detta beräknas gå av stapeln i Stockholmstrakten i slutet av september 2021.

Vi tar tacksamt emot alla förslag. Särskilt de av medlemmarna som bor i Stockholm med omnejd kanske kan tänkas känna till något lämpligt, praktiskt och trevligt ställe.

Vi fortsätter arbetet med att digitalisera släktregistret som innehåller c:a 2000 personer från 1600-talet och framåt – men vi behöver hjälp med att uppdatera hela tiden, så rapportera gärna in allt som händer i din närmaste släktkrets!

Om du vill ha ett utdrag ur släktregistret så kan du begära det via formuläret på hemsidan.
Länk nedan:
https://www.frykholmska.se/utdrag-ur-slaktregistret/

Besök gärna hemsidan för att ta del av senaste informationen från föreningen.

Ha en fortsatt skön sommar med allt gott som där ingår!

Hälsningar från hela styrelsen
genom ordförande

Maria Rosén

Så sätter vi nummer på personer i släktregistret

Föreningens släktregister innehåller över 2000 personer från 1600-talet och framåt.
För att enklare hålla reda på dem använder vi ett nummersystem som både visar generation och ordningsföljd i syskonskaran.

Ett nummer kan till exempel se ut som 3.3.11.4.2.3.3

Sista siffran anger ordningsföljd i syskonskaran, i det här exemplet (3) finns alltså två äldre syskon.

För varje siffra till vänster går man bakåt en generation, och generationerna avgränsas med punkter.

Systemet utgår från en anfader, i vårt fall Nils Frykholm (1686-1742), vars barn fick nummer 1 till och med 6.

Tre av barnen: Olof (3), Jonas (5) och Nils (6) fick egna barn som då fick ytterligare en siffra beroende på ordningsföljden i syskonskaran. Till exempel Olofs son Nils (3.3)

Numreringen som vi använder kallas d’Aboville efter den franske släktforskare som uppfann systemet.  Ett liknande system, Henry, använder inga punkter och en enda siffra för varje generation. Om det finns fler än 9 barn får följande barn bokstäverna X, A, B etc.

Båda systemen har svagheter då de endast numrerar släktingar i rakt nedstigande led. Det finns inget sätt att numrera gifta makar, partners eller styvbarn och systemen hanterar inte alla typer av relationer. De måste matas in manuellt som text i databaserade släktregister.

Läs mer om olika nummersystem för släktforskning