Kategoriarkiv: Internt

Stadgar för Frykholmska släktföreningen

antagna vid konstituerande släktmöte i Karlstad den 14 juni 1947. Paragraferna 4, 5 och 13 reviderade vid släktmöte i Karlstad den 19 augusti 1978. Moderniserade vid släktmöte i Borgvik den 27 augusti 1994, respektive Karlstad den 23 augusti 1997. §4 ändrad efter beslut vid släktmöte i Stockholm 24 september 2022.

§ 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL.

Föreningen har till ändamål:

1. att stärka familjebandet mellan släktens medlemmar,

2. att vårda släktens minnen, skydda släktnamnet för obehöriga inkräktningar och genom publikationer öka medlemmars kännedom om släkten samt

3. att bidraga till utgivandet av skrifter rörande släktens historia samt

4. att i övrigt bidraga till vård och utveckling av släktföreningens gemensamma intressen.

§2. MEDLEMSKAP.

Berättigad att vinna inträde i föreningen är, eller anmälan hos styrelsen:

1. person, som bär eller burit namnet Frykholm och som leder sin härstamning från Nils Frykholm i Frykerud, f. 1686, d. 1742,

2. bam till sådan person,

3, äkta make eller maka till släktmedlem under punkterna 1 och 2 samt

4. annan person, som leder sitt ursprung från förutnämnda Nils Frykholm.

§3. MEDLEMS ADRESS.

Vid inträde i föreningen skall varje medlem lämna uppgift om sin adress och sedermera vid byte av hemvist anmäla detta liksom eventuella förändringar inom vederbörandes familj till föreningens sekreterare.

§4. MEDLEMSAVGIFTER.

Varje medlem av släktföreningen, som uppnått myndig ålder, erlägger medlemsavgift per släktmötesperiod (normalt 4 år). Make/maka/partner till medlem undantas från kravet på medlemsavgift. Avgiftens storlek bestämmes på ordinarie släktmöte, var och en obetaget att bidraga med större belopp. Medlemsavgiften inbetalas före 1 juli, samma år som släktmötet infaller.

(§4 ändrad efter beslut på släktmöte 24 september 2022)

§5. STYRELSE.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, matrikelansvarig samt vice sekreterare / skattmästare. Vid förfall för någon eller några av dessa inträder vederbörliga ersättare, som består av två styrelsesuppleanter. Sekreterare och skattmästaresysslan kan bestridas av samma person. Styrelsen sammankallas av ordföranden. Den är icke beslutsmässig med mindre än att tre ledamöter är närvarande; dock må, om ordföranden så anser lämpligt, beslut fattas genom skriftlig votering angående förslag, som cirkulerat mellan ledamöterna. Varje ledamot har en röst. Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening, om vilket flertalet förenat sig. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Över styrelsens förhandlingar och beslut skall protokoll föras, vilka justeras av ordföranden.

§6. STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Styrelsen åligger:

1. att leda föreningens verksamhet och under gemensamt ansvar förvalta dess tillgångar, fonder och handlingar

2. att vaka över att bestämmelserna i dessa stadgar följas, att kalla till släktmöte och förbereda ärenden, som skall behandlas av detta,

4. att övervaka förandet av matrikel över föreningens medlemmar samt,

5. att för tid från släktmöte till släktmöte avgiva berättelse över föreningens verksamhet under den gångna släktmötesperioden.

§7. ORDFÖRANDENS ÅLIGGANDEN.

Ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden åligger:

1. att leda förhandlingarna inom styrelsen,

2. att såsom främste företrädare för föreningen tillse, att dess intressen tillvaratagas,

§8. SEKRETERARENS ÅLIGGANDEN.

Sekreteraren eller vid förfall för denne, vice sekreteraren åligger:

1. att föra protokoll över såväl släktmötes som styrelsens förhandlingar och beslut,

2. att till medlemmarna utsända av styrelsen beslutade skriftliga meddelanden.

§9. SKATTMÄSTARENS ÅLIGGANDEN. ,

Skattmästaren eller, vid förfall för denne, vice skattmästaren åligger:

1. att under styrelsens kontroll över föreningens ekonomi föra noggranna, specificerade räkenskaper, vilka vid årsskiftet avslutas och före januari månads utgång jämte räkenskapshandlingarna överlämnas till ordföranden som därefter periodvis tillställer revisorerna desamma, samt

2. att mottaga inflytande medel och verkställa alla av släktmötet eller styrelsen beslutade utbetalningar.

§10. MATRIKELANSVARIGS ÅLIGGANDEN.

Matrikelansvarig åligger:

1. att löpande uppdatera och redigera föreningens matrikel (datoriserat släktregister ).

§11. SLÄKTMÖTEN.

Ordinarie släktmöte hålles minst var fjärde år. Medlemmama underrättas genom skriftlig kallelse under uppgiven adress minst en månad i förväg om ort och tid för mötet. Då så erfordras eller då revisorerna eller minst fem föreningsmedlemmar så yrka åligger det ordf. att utlysa extra släktmöte, till vilket kallelse utgår minst en månad i förväg. Vid kallelse till släktmöte skall meddelas, vilka ärenden som där skall behandlas.

Röstberättigad vid släktmöte är varje föreningsmedlem. Varje röstberättigad äger en röst. Rösträtt kan utövas genom fullmakt; dock må ingen utöva rösträtt för fler än fem röstberättigade medlemmar.

Beslut fattas genom enkel röstpluralitet med undantag för sådant beslut, som omförmäles i §5 och §6. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder, utom vid val, då lottning tillämpas.

Val förrättas med slutna sedlar, men kan, om alla närvarande är ense därom, ske genom acklamation. Vid släktmöte föres protokoll, som justeras av mötets ordförande jämte därtill utsedda justeringsmän.

Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid släktmötet och justeringsmän av mötets protokoll,

2. styrelsens berättelse rörande verksamheten under tiden från nästföregående ordinarie släktmöte,

3. revisorernas berättelser och i samband härmed frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,

4. övriga ärenden, samt

5. val av styrelse, varvid först väljes ordförande, därefter vice ordförande, sekreterare, skattmästare, matrikelansvarig, vice sekreterare/skattmästare och två styrelsesuppleanter, samt val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Såväl styrelse som övriga funktionärer väljs för tiden till nästkommande ordinarie släktmöte.

§12. DONATIONER.

Därest vid donationer eller testamente skillnad mellan givarens och dessa stadgars bestämmelser skulle föreligga, ankommer på styrelsen att avgöra, om sådana medel skola emottagas.

§ 13. VÄRDEHANDLINGAR.

Föreningens värdehandlingar lämnas i föreningens namn i säkert förvar.

§14. REVISION.

Revisorerna åligger att före 1 mars varje släktmötesår granska styrelsens förvaltning och räkenskaper avseende den gångna släktmötesperioden.

Häröver avgives berättelse.

§15. STADGEÄNDRINGAR.

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen och behandlas på nästkommande ordinarie släktmöte. För att föreslagen ändring skall anses beslutad, fordras att förslaget biträtts med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§16. OM UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN.

Vad om stadgeändringar här ovan föreskrivits skall ock gälla om förslag rörande föreningens upplösning. Därest samstämmiga beslut fattas om föreningens upplösning få två på varandra, med minst ett års mellanrum följande släktmöten, åligger det släktmötet att träffa bestämmelser rörande användningen av föreningens medel och av densamma mottagna donationer.