Bokslut för perioden 2017-2021

Bokslut för Frykholmska släktföreningen 2017—2021

Behållning vid periodens början 

Kassa                 2

Plusgiro           5 980,44

SEB Sparkonto               34,61

x)SEB Obligationsfond flexibel                                   25 151,05

x)Brummer Multi Strategy fond           123 149,01

TOTALT 154 517,11 

x)Bokfört värde är anskaffningsvärdet

Inkomster

Medlemsavgifter       21 000

Avgifter för släktregister             675

Realiserad vinst vid försäljning av fonder         2349

TOTALT 24 024

Utgifter

x) Kostnad för släktmötet subventionerad av föreningen        26 004,75

Bankavgifter       4 152,30

Porto       2 131

Data-,skriv- och kontorsmaterial       1 324,75

Hemsida       2 727,50

Uppvaktningar/kondoleanser       2  442

Förtäring styrelsemöte             819,98

Reseersättningar       3 746

Provtryck släktregister           900

Hyra projektor till styrelsemöte           375

Återbetalning middagsavgifter           490

Kapitalförlust vid försäljning av fonder           323,44

TOTALT: 45 436,72

Förändring under perioden                       -21 412.72

Behållning vid periodens slut

Kassa             2

Plusgiro                              17 604. 05

Brummer Multi Strategy fond 115 498,34

TOTALT: 133 104,39

Klaxås, Kil 2022-08-24

Ingela Lundén, skattmästare

Maria Rosén/ordförande