Författararkiv: Bjarne Frykholm

Rapport från släktmötet 2022

Detta är en sammanfattning av besluten från släktmötet.

Styrelsen berättelse föredrogs och godkändes.

Skattmästarens rapport föredrogs och godkändes.

Revisorernas berättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Till styrelse valdes:

 • Ordförande: Maria Rosén (omval)
 • Vice ordförande: Martin Frykholm (omval)
 • Sekreterare: Bjarne Frykholm (omval)
 • Skattmästare: Ingela Lundén (omval)
 • Vice sekreterare och vice skattmästare: Bengt Telland (omval)
 • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz (omval)
 • Styrelsesuppleanter: Birgitta Lagercrantz (omval), Lena Malmberg (nyval), Hanna Wilhelmi (nyval)
 • Två revisorer: Staffan Frykholm och Anna Holmberg (omval)
 • Två revisorsuppleanter: Bo Frykholm och Lena Sahlin (omval)
 • Arkivarie: Bo Johansson (omval)

Till valberedning utsågs Klas Nordling, Ulrika Hedell och Maria Södersten.

Två föreslagna ändringar av stadgarna godkändes:

 • Möjligheten att nyteckna ständigt medlemskap avskaffas.
 • Make/maka/partner undantas från kravet att betala medlemsavgift.

Medlemsavgiften för hel period fastställdes till 200 kr.

Nästa släktmöte ska hållas 2025 i Värmland.

Alla deltagare på släktmötet och deras släktskap

På bifogade schema visas samtliga deltagare på släktmötet 2022 i fet stil, med fet ram, och deras släktskap tillbaka till Nils Olof Frykholm och Catharina Olofsdotter som vi alla härstammar från.
Varje kolumn visar en generation. Schemat är förenklat så att bara deltagare och personer med rakt släktskap till deltagarna visas. Därför finns många personer inte med.

Tryck/klicka på bilden för att visa den i pdf-version där du kan zooma in på detaljerna.

Numret invid varje person anger ordningsföljden i syskonskaran. Med hjälp av dessa kan man skapa det fullständiga släktnumret på varje deltagare.

Dagordning för släktmötet 24 september

Föredragningslista vid ordinarie släktmöte med Frykholmska Släktföreningen på Sjöfartshuset i Stockholm lördagen den 24 september 2022.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Parentation över avlidna medlemmar sedan föregående släktmöte

5. Upprop

6. Styrelsens berättelse och skattmästarens rapport

7. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av styrelse och övriga funktionärer fram till nästa släktmöte:

Valberedningens förslag

 • Ordförande: Maria Rosén (omval)
 • Vice ordförande: Martin Frykholm (omval)
 • Sekreterare: Bjarne Frykholm (omval)
 • Skattmästare: Ingela Lundén (omval)
 • Vice sekreterare och vice skattmästare: Bengt Telland (omval)
 • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz (omval)
 • Två styrelsesuppleanter: Birgitta Lagercrantz (omval) och Lena Malmberg (nyval)
 • Två revisorer: Staffan Frykholm och Anna Holmberg (omval)
 • Två revisorsuppleanter: Bo Frykholm och Lena Sahlin (omval)
 • Arkivarie: Bo Johansson (omval)

9. Tillsättande av valberedning

10. Medlemsavgifter och förslag till ändrade stadgar

Styrelsen föreslår två ändringar av stadgarna. Möjligheten att teckna ständigt medlemskap avskaffas och partner till medlem undantas från kravet att betala medlemsavgift.

Nuvarande stycke i stadgarnas §4:

Varje medlem av släktföreningen, som uppnått myndig ålder, erlägger medlemsavgift per släktmötesperiod (normalt 4 år). Avgiftens storlek bestämmes på ordinarie släktmöte, var och en obetaget att bidraga med större belopp. I stället för fyraårsavgift må erläggas en avgift en gång för alla av minst 500:- kronor. Medlemsavgiften inbetalas före 1 juli, samma år som släktmötet infaller.

Föreslås ändras till:

Varje medlem av släktföreningen, som uppnått myndig ålder, erlägger medlemsavgift per släktmötesperiod (normalt 4 år). Make/maka/partner till medlem undantas från kravet på medlemsavgift. Avgiftens storlek bestämmes på ordinarie släktmöte, var och en obetaget att bidraga med större belopp. Medlemsavgiften inbetalas före 1 juli, samma år som släktmötet infaller.

Stadgarna i sin helhet finns publicerade på hemsidan.

11. Presentation av släktregistret

12. Tidpunkt och plats för nästa ordinarie släktmöte

13. Frågor om föreningens fortbestånd

Styrelsen vill lyfta frågan om föreningens framtid och syfte. Medlemmarna blir allt äldre och det är utmaningar med återväxten. Hur gör vi för att föreningen ska fortleva?

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutning

Styrelseberättelse för perioden 2017-2022

Styrelsen för Frykholmska släktföreningen får härmed avge berättelse över föreningens verksamhet för tiden efter släktmötet i Karlstad i september 2017.

På släktmötet 2017 deltog 86 personer.

Styrelseledamöter och övriga funktionärer valdes för kommande fyraårsperiod:

 • Ordförande Maria Rosén (nyval)
 • Vice ordförande: Martin Frykholm (omval)
 • Sekreterare: Bjarne Frykholm (omval).
 • Skattmästare: Ingela Lundén (omval)
 • Vice sekreterare och vice skattmästare: Bengt Telland (omval)
 • Två styrelsesuppleanter: Stefan Hammar och Birgitta Lagercrantz
 • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz
 • Två revisorer: Staffan Frykholm och Anna Holmberg
 • Två revisorssuppleanter: Bo Frykholm och Lena Sahlin
 • Arkivarie: Bo Johansson

Valberedningskommittén fick följande sammanställning:

Klas Nordlind, Lena Malmberg och Ulrika Hedell

Medlemsförteckningen upptar 2022 totalt 214 medlemmar. Av dessa är 86 ständiga medlemmar. 

97 betalade medlemsavgift under perioden 2017-2021. Övriga personer i medlemslistan har inte hörts av eller betalat medlemsavgift trots påstötningar.

 • Tio protokollförda styrelsemöten har hållits under perioden. Under pandemin har de flesta styrelsemöten hållits digitalt.
 • På grund av pandemin tog styrelsen beslutet att skjuta upp det ordinarie släktmötet – ursprungligen planerat till september 2021 – ett år, för att i stället hållas september 2022.  
 • Föreningens hemsida www.frykholmska.se har uppdaterats sporadiskt med nytt innehåll och lett till en del kontakter, förfrågningar och nya medlemsansökningar. Föreningen har gjort ett antal e-postutskick till medlemmar och kompletterat med vanlig post där e-postadresser har saknats.
 • Kommunikation med medlemmar har i första hand skett digitalt med e-post och via hemsidan för att undvika kostnader för postutskick. 
 • Släktregistret har laddats upp på internettjänsten ancestry.se för att fler ska kunna söka och bidra med information. Ett antal medlemmar har begärt och fått inloggning.
 • Styrelsen beslutade att subventionera släktmötet 2022 på Sjöfartshuset med 175 kronor per person. Senare beslöts att utvidga subventionen till 475 kronor för deltagare under 40 år för att attrahera fler yngre deltagare.
 • Styrelsen hyser vissa farhågor för föreningens framtid eftersom medlemmarna blir allt äldre och det är utmaningar med återväxten. Vi bör ha en diskussion om detta på släktmötet.

Stockholm i augusti 2022

Bjarne Frykholm, sekreterare

Maria Rosén, ordförande

Bokslut för perioden 2017-2021

Bokslut för Frykholmska släktföreningen 2017—2021

Behållning vid periodens början 

Kassa                 2

Plusgiro           5 980,44

SEB Sparkonto               34,61

x)SEB Obligationsfond flexibel                                   25 151,05

x)Brummer Multi Strategy fond           123 149,01

TOTALT 154 517,11 

x)Bokfört värde är anskaffningsvärdet

Inkomster

Medlemsavgifter       21 000

Avgifter för släktregister             675

Realiserad vinst vid försäljning av fonder         2349

TOTALT 24 024

Utgifter

x) Kostnad för släktmötet subventionerad av föreningen        26 004,75

Bankavgifter       4 152,30

Porto       2 131

Data-,skriv- och kontorsmaterial       1 324,75

Hemsida       2 727,50

Uppvaktningar/kondoleanser       2  442

Förtäring styrelsemöte             819,98

Reseersättningar       3 746

Provtryck släktregister           900

Hyra projektor till styrelsemöte           375

Återbetalning middagsavgifter           490

Kapitalförlust vid försäljning av fonder           323,44

TOTALT: 45 436,72

Förändring under perioden                       -21 412.72

Behållning vid periodens slut

Kassa             2

Plusgiro                              17 604. 05

Brummer Multi Strategy fond 115 498,34

TOTALT: 133 104,39

Klaxås, Kil 2022-08-24

Ingela Lundén, skattmästare

Maria Rosén/ordförande

Över 70 anmälda till släktmötet 24 september

Det här e-postutskicket har sänts till dem som anmält sig till släktmötet den 24 september.

—–

Kära släkting!

Tack för din anmälan till släktmötet den 24 september.

Det ska bli trevligt att träffas! Totalt är vi över 70 anmälda och det kommer släktingar från många olika ställen. Vi ser fram emot en trevlig sammankomst på Sjöfartshuset i Stockholm.

Vi bifogar deltagarlistan så du kan se vilka andra som kommer. Om du hittar något fel i listan eller saknar någon så hör gärna av dig!

Några praktiska detaljer:

Betalningen behöver sättas in på föreningens Plusgiro-konto 38 37 55 – 6 senast den 5 augusti. (Tyvärr kan vi inte ta emot betalning med Swish)

Vuxna över 40 år betalar 700 kronor.

15 – 40 år betalar 400 kronor.

Barn under 15 betalar 175 kronor.

Kom även ihåg att betala medlemsavgiften (200 kr för nästa fyraårsperiod) för varje vuxen (över 18 år) som deltar på släktmötet.

Och kom ihåg att ange ditt namn i meddelande-fältet så att vi vet vem som har betalat. Skicka gärna också ett meddelande till vår kassör Ingela Lundén (ingela.lunden@gmail.com) om att du har betalat och för vilka. 

Mer information inför släktmötet och dokument som dagordning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas på föreningens hemsida www.frykholmska.se i god tid före släktmötet.

Släktmötet börjar klockan 11.30 med vanliga mötesförhandlingar. Lunchen börjar serveras klockan 13.30 och evenemanget pågår till klockan 17.00.Platsen är Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Gamla stan, Stockholm.

Väl mött. Vi ser fram emot att träffas den 24 september.

Vänliga hälsningar från styrelsen genom

Maria Rosén, ordförande. (maria@mariarosen.se)

Stadgar för Frykholmska släktföreningen

antagna vid konstituerande släktmöte i Karlstad den 14 juni 1947. Paragraferna 4, 5 och 13 reviderade vid släktmöte i Karlstad den 19 augusti 1978. Moderniserade vid släktmöte i Borgvik den 27 augusti 1994, respektive Karlstad den 23 augusti 1997. §4 ändrad efter beslut vid släktmöte i Stockholm 24 september 2022.

§ 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL.

Föreningen har till ändamål:

1. att stärka familjebandet mellan släktens medlemmar,

2. att vårda släktens minnen, skydda släktnamnet för obehöriga inkräktningar och genom publikationer öka medlemmars kännedom om släkten samt

3. att bidraga till utgivandet av skrifter rörande släktens historia samt

4. att i övrigt bidraga till vård och utveckling av släktföreningens gemensamma intressen.

§2. MEDLEMSKAP.

Berättigad att vinna inträde i föreningen är, eller anmälan hos styrelsen:

1. person, som bär eller burit namnet Frykholm och som leder sin härstamning från Nils Frykholm i Frykerud, f. 1686, d. 1742,

2. bam till sådan person,

3, äkta make eller maka till släktmedlem under punkterna 1 och 2 samt

4. annan person, som leder sitt ursprung från förutnämnda Nils Frykholm.

§3. MEDLEMS ADRESS.

Vid inträde i föreningen skall varje medlem lämna uppgift om sin adress och sedermera vid byte av hemvist anmäla detta liksom eventuella förändringar inom vederbörandes familj till föreningens sekreterare.

§4. MEDLEMSAVGIFTER.

Varje medlem av släktföreningen, som uppnått myndig ålder, erlägger medlemsavgift per släktmötesperiod (normalt 4 år). Make/maka/partner till medlem undantas från kravet på medlemsavgift. Avgiftens storlek bestämmes på ordinarie släktmöte, var och en obetaget att bidraga med större belopp. Medlemsavgiften inbetalas före 1 juli, samma år som släktmötet infaller.

(§4 ändrad efter beslut på släktmöte 24 september 2022)

§5. STYRELSE.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, matrikelansvarig samt vice sekreterare / skattmästare. Vid förfall för någon eller några av dessa inträder vederbörliga ersättare, som består av två styrelsesuppleanter. Sekreterare och skattmästaresysslan kan bestridas av samma person. Styrelsen sammankallas av ordföranden. Den är icke beslutsmässig med mindre än att tre ledamöter är närvarande; dock må, om ordföranden så anser lämpligt, beslut fattas genom skriftlig votering angående förslag, som cirkulerat mellan ledamöterna. Varje ledamot har en röst. Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening, om vilket flertalet förenat sig. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Över styrelsens förhandlingar och beslut skall protokoll föras, vilka justeras av ordföranden.

§6. STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Styrelsen åligger:

1. att leda föreningens verksamhet och under gemensamt ansvar förvalta dess tillgångar, fonder och handlingar

2. att vaka över att bestämmelserna i dessa stadgar följas, att kalla till släktmöte och förbereda ärenden, som skall behandlas av detta,

4. att övervaka förandet av matrikel över föreningens medlemmar samt,

5. att för tid från släktmöte till släktmöte avgiva berättelse över föreningens verksamhet under den gångna släktmötesperioden.

§7. ORDFÖRANDENS ÅLIGGANDEN.

Ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden åligger:

1. att leda förhandlingarna inom styrelsen,

2. att såsom främste företrädare för föreningen tillse, att dess intressen tillvaratagas,

§8. SEKRETERARENS ÅLIGGANDEN.

Sekreteraren eller vid förfall för denne, vice sekreteraren åligger:

1. att föra protokoll över såväl släktmötes som styrelsens förhandlingar och beslut,

2. att till medlemmarna utsända av styrelsen beslutade skriftliga meddelanden.

§9. SKATTMÄSTARENS ÅLIGGANDEN. ,

Skattmästaren eller, vid förfall för denne, vice skattmästaren åligger:

1. att under styrelsens kontroll över föreningens ekonomi föra noggranna, specificerade räkenskaper, vilka vid årsskiftet avslutas och före januari månads utgång jämte räkenskapshandlingarna överlämnas till ordföranden som därefter periodvis tillställer revisorerna desamma, samt

2. att mottaga inflytande medel och verkställa alla av släktmötet eller styrelsen beslutade utbetalningar.

§10. MATRIKELANSVARIGS ÅLIGGANDEN.

Matrikelansvarig åligger:

1. att löpande uppdatera och redigera föreningens matrikel (datoriserat släktregister ).

§11. SLÄKTMÖTEN.

Ordinarie släktmöte hålles minst var fjärde år. Medlemmama underrättas genom skriftlig kallelse under uppgiven adress minst en månad i förväg om ort och tid för mötet. Då så erfordras eller då revisorerna eller minst fem föreningsmedlemmar så yrka åligger det ordf. att utlysa extra släktmöte, till vilket kallelse utgår minst en månad i förväg. Vid kallelse till släktmöte skall meddelas, vilka ärenden som där skall behandlas.

Röstberättigad vid släktmöte är varje föreningsmedlem. Varje röstberättigad äger en röst. Rösträtt kan utövas genom fullmakt; dock må ingen utöva rösträtt för fler än fem röstberättigade medlemmar.

Beslut fattas genom enkel röstpluralitet med undantag för sådant beslut, som omförmäles i §5 och §6. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder, utom vid val, då lottning tillämpas.

Val förrättas med slutna sedlar, men kan, om alla närvarande är ense därom, ske genom acklamation. Vid släktmöte föres protokoll, som justeras av mötets ordförande jämte därtill utsedda justeringsmän.

Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid släktmötet och justeringsmän av mötets protokoll,

2. styrelsens berättelse rörande verksamheten under tiden från nästföregående ordinarie släktmöte,

3. revisorernas berättelser och i samband härmed frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,

4. övriga ärenden, samt

5. val av styrelse, varvid först väljes ordförande, därefter vice ordförande, sekreterare, skattmästare, matrikelansvarig, vice sekreterare/skattmästare och två styrelsesuppleanter, samt val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Såväl styrelse som övriga funktionärer väljs för tiden till nästkommande ordinarie släktmöte.

§12. DONATIONER.

Därest vid donationer eller testamente skillnad mellan givarens och dessa stadgars bestämmelser skulle föreligga, ankommer på styrelsen att avgöra, om sådana medel skola emottagas.

§ 13. VÄRDEHANDLINGAR.

Föreningens värdehandlingar lämnas i föreningens namn i säkert förvar.

§14. REVISION.

Revisorerna åligger att före 1 mars varje släktmötesår granska styrelsens förvaltning och räkenskaper avseende den gångna släktmötesperioden.

Häröver avgives berättelse.

§15. STADGEÄNDRINGAR.

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen och behandlas på nästkommande ordinarie släktmöte. För att föreslagen ändring skall anses beslutad, fordras att förslaget biträtts med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§16. OM UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN.

Vad om stadgeändringar här ovan föreskrivits skall ock gälla om förslag rörande föreningens upplösning. Därest samstämmiga beslut fattas om föreningens upplösning få två på varandra, med minst ett års mellanrum följande släktmöten, åligger det släktmötet att träffa bestämmelser rörande användningen av föreningens medel och av densamma mottagna donationer. 

Inbjudan till släktmötet skickad via e-post

Inbjudan till årets släktmöte den 24 september 2022 har skickats ut via e-post till de medlemmar som uppgett sin e-postadress.

Vi kommer successivt att skicka ut inbjudningar även till medlemmar där vi saknar e-postadress, men ber er att ha tålamod med att detta kan ta lite tid.

Inbjudan finns även bifogad här som pdf-fil.

För att anmäla dig till släktmötet, skriv in dina uppgifter i vårt anmälningsformulär.

”Harald Frykholm – The Man and the Missionary” – translated to English

Harald Frykholm was born in Lycksele in northern Sweden in 1879 and spent many years working as a missionary in India. This book contains his auto-biographical notes with additions of his wife Gertrud. The book ”Harald Frykholm – Mannen och missionären” was published in Swedish in 1937 and translated to English in 2018 by Harald Frykholm’s grandson Donald Kidd.

Download the book in PDF format

/

Nästa stora släktmöte blir 24 september 2022

Anmälan till släktmötet här. – Läs inbjudan till släktmötet

——

Under coronapandemin har Frykholmska släktföreningens styrelse haft två sammanträden digitalt på distans.

Men den 26 september 2021 träffades styrelsen på riktigt för första gången sedan januari 2020. Birgitta var med på distans.

På styrelsemötet bestämdes att nästa stora släktmöte – som blivit uppskjutet ett år på grund av pandemin – ska hållas lördag 24 september 2022 i Stockholm.

Redan nu börjar planeringsarbetet bland annat genom att hitta en lämplig lokal för upp till 100 deltagare.

Under januari 2022 kommer styrelsen att ha ett nytt sammanträde och därefter kommer inbjudningar att börja skickas ut.

Martin Frykholm, Bjarne Frykholm, Ingela Lundén, Bengt Telland och Maria Rosén i styrelsen träffades på Dalarö 26 september 2021.