månadsarkiv: augusti 2022

Dagordning för släktmötet 24 september

Föredragningslista vid ordinarie släktmöte med Frykholmska Släktföreningen på Sjöfartshuset i Stockholm lördagen den 24 september 2022.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Parentation över avlidna medlemmar sedan föregående släktmöte

5. Upprop

6. Styrelsens berättelse och skattmästarens rapport

7. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av styrelse och övriga funktionärer fram till nästa släktmöte:

Valberedningens förslag

 • Ordförande: Maria Rosén (omval)
 • Vice ordförande: Martin Frykholm (omval)
 • Sekreterare: Bjarne Frykholm (omval)
 • Skattmästare: Ingela Lundén (omval)
 • Vice sekreterare och vice skattmästare: Bengt Telland (omval)
 • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz (omval)
 • Två styrelsesuppleanter: Birgitta Lagercrantz (omval) och Lena Malmberg (nyval)
 • Två revisorer: Staffan Frykholm och Anna Holmberg (omval)
 • Två revisorsuppleanter: Bo Frykholm och Lena Sahlin (omval)
 • Arkivarie: Bo Johansson (omval)

9. Tillsättande av valberedning

10. Medlemsavgifter och förslag till ändrade stadgar

Styrelsen föreslår två ändringar av stadgarna. Möjligheten att teckna ständigt medlemskap avskaffas och partner till medlem undantas från kravet att betala medlemsavgift.

Nuvarande stycke i stadgarnas §4:

Varje medlem av släktföreningen, som uppnått myndig ålder, erlägger medlemsavgift per släktmötesperiod (normalt 4 år). Avgiftens storlek bestämmes på ordinarie släktmöte, var och en obetaget att bidraga med större belopp. I stället för fyraårsavgift må erläggas en avgift en gång för alla av minst 500:- kronor. Medlemsavgiften inbetalas före 1 juli, samma år som släktmötet infaller.

Föreslås ändras till:

Varje medlem av släktföreningen, som uppnått myndig ålder, erlägger medlemsavgift per släktmötesperiod (normalt 4 år). Make/maka/partner till medlem undantas från kravet på medlemsavgift. Avgiftens storlek bestämmes på ordinarie släktmöte, var och en obetaget att bidraga med större belopp. Medlemsavgiften inbetalas före 1 juli, samma år som släktmötet infaller.

Stadgarna i sin helhet finns publicerade på hemsidan.

11. Presentation av släktregistret

12. Tidpunkt och plats för nästa ordinarie släktmöte

13. Frågor om föreningens fortbestånd

Styrelsen vill lyfta frågan om föreningens framtid och syfte. Medlemmarna blir allt äldre och det är utmaningar med återväxten. Hur gör vi för att föreningen ska fortleva?

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutning

Styrelseberättelse för perioden 2017-2022

Styrelsen för Frykholmska släktföreningen får härmed avge berättelse över föreningens verksamhet för tiden efter släktmötet i Karlstad i september 2017.

På släktmötet 2017 deltog 86 personer.

Styrelseledamöter och övriga funktionärer valdes för kommande fyraårsperiod:

 • Ordförande Maria Rosén (nyval)
 • Vice ordförande: Martin Frykholm (omval)
 • Sekreterare: Bjarne Frykholm (omval).
 • Skattmästare: Ingela Lundén (omval)
 • Vice sekreterare och vice skattmästare: Bengt Telland (omval)
 • Två styrelsesuppleanter: Stefan Hammar och Birgitta Lagercrantz
 • Matrikelansvarig: Birgitta Lagercrantz
 • Två revisorer: Staffan Frykholm och Anna Holmberg
 • Två revisorssuppleanter: Bo Frykholm och Lena Sahlin
 • Arkivarie: Bo Johansson

Valberedningskommittén fick följande sammanställning:

Klas Nordlind, Lena Malmberg och Ulrika Hedell

Medlemsförteckningen upptar 2022 totalt 214 medlemmar. Av dessa är 86 ständiga medlemmar. 

97 betalade medlemsavgift under perioden 2017-2021. Övriga personer i medlemslistan har inte hörts av eller betalat medlemsavgift trots påstötningar.

 • Tio protokollförda styrelsemöten har hållits under perioden. Under pandemin har de flesta styrelsemöten hållits digitalt.
 • På grund av pandemin tog styrelsen beslutet att skjuta upp det ordinarie släktmötet – ursprungligen planerat till september 2021 – ett år, för att i stället hållas september 2022.  
 • Föreningens hemsida www.frykholmska.se har uppdaterats sporadiskt med nytt innehåll och lett till en del kontakter, förfrågningar och nya medlemsansökningar. Föreningen har gjort ett antal e-postutskick till medlemmar och kompletterat med vanlig post där e-postadresser har saknats.
 • Kommunikation med medlemmar har i första hand skett digitalt med e-post och via hemsidan för att undvika kostnader för postutskick. 
 • Släktregistret har laddats upp på internettjänsten ancestry.se för att fler ska kunna söka och bidra med information. Ett antal medlemmar har begärt och fått inloggning.
 • Styrelsen beslutade att subventionera släktmötet 2022 på Sjöfartshuset med 175 kronor per person. Senare beslöts att utvidga subventionen till 475 kronor för deltagare under 40 år för att attrahera fler yngre deltagare.
 • Styrelsen hyser vissa farhågor för föreningens framtid eftersom medlemmarna blir allt äldre och det är utmaningar med återväxten. Vi bör ha en diskussion om detta på släktmötet.

Stockholm i augusti 2022

Bjarne Frykholm, sekreterare

Maria Rosén, ordförande

Bokslut för perioden 2017-2021

Bokslut för Frykholmska släktföreningen 2017—2021

Behållning vid periodens början 

Kassa                 2

Plusgiro           5 980,44

SEB Sparkonto               34,61

x)SEB Obligationsfond flexibel                                   25 151,05

x)Brummer Multi Strategy fond           123 149,01

TOTALT 154 517,11 

x)Bokfört värde är anskaffningsvärdet

Inkomster

Medlemsavgifter       21 000

Avgifter för släktregister             675

Realiserad vinst vid försäljning av fonder         2349

TOTALT 24 024

Utgifter

x) Kostnad för släktmötet subventionerad av föreningen        26 004,75

Bankavgifter       4 152,30

Porto       2 131

Data-,skriv- och kontorsmaterial       1 324,75

Hemsida       2 727,50

Uppvaktningar/kondoleanser       2  442

Förtäring styrelsemöte             819,98

Reseersättningar       3 746

Provtryck släktregister           900

Hyra projektor till styrelsemöte           375

Återbetalning middagsavgifter           490

Kapitalförlust vid försäljning av fonder           323,44

TOTALT: 45 436,72

Förändring under perioden                       -21 412.72

Behållning vid periodens slut

Kassa             2

Plusgiro                              17 604. 05

Brummer Multi Strategy fond 115 498,34

TOTALT: 133 104,39

Klaxås, Kil 2022-08-24

Ingela Lundén, skattmästare

Maria Rosén/ordförande